Legenda

—–
zelenaPotpisan protokol ili sporazum u kome je nasilje nad decom primarni fokus

plava

Potpisan protokol ili sporazum o zaštiti žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama u partnerskim odnosima

zutaProtokol ili sporazum o zaštiti žrtava nasilja u porodici, partnerskim odnosima i nad decom ne postoji

—–

unicef-letterhead-01-003-2

Mreža organizacija za decu Srbije je u dva navrata, prvo 2016, a zatim 2018. godine, sprovela nacionalno istraživanje koje je imalo za cilj da utvrdi postojanje i funkcionalnost intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja na lokalnom nivou. Prvo, referentno, istraživanje 2016. godine MODS je sproveo u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu. Punu podršku dao je i Republički zavod za socijalnu zaštitu i podstakao centre za socijalni rad da učestvuju u ovoj inicijativi. Referentno istraživanje je pokazalo u kojim lokalnim samoupravama postoje protokoli koji su primarno usmereni na decu u tom trenutku u Srbiji. Analiza prikupljenih lokalnih protokola bila je osnova za izradu izveštaja „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama – analiza lokalnih sporazuma“ i “Smernica za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama”. Na osnovu rezultata istraživanja izrađena je mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni intersektorski sporazumi za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Dve godine kasnije, 2018. MODS je u partnerstvu sa UNICEF-om i uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu ponovio istraživanje. Prikupljeno je 138 protokola iz 136 lokalnih samouprava kojim se uspostavlja intersektorska saradnja na zaštiti od nasilja na lokalnom nivou i sprovedena njihova analiza. Utvrđeno je da se 38 protokola/sporazuma o intersektorskoj saradnji primarno odnosi na zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja. Od tih 38 sporazuma, 28 sporazuma je usvojeno kao rezultat sprovedenih aktivnosti koje su imale za cilj da se protokoli unaprede. Važno je napomenuti da u 8 od 28 protokola policija nije potpisnik, a da su u nekim od ovih opština u toku aktivnosti koje imaju za cilj da se sadržina protokola unapredi, u potpunosti uskladi sa odredbama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i potpišu i od strane policije, kao važnog učesnika u zaštiti dece od nasilja. Rezultati ponovljenog istraživanja i analiza prikupljenih protokola poslužili su kao osnova za izradu ovog izveštaja „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od nasilja u lokalnim samoupravama“. Pored toga, mapa za zaštitu dece je ažurirana i sadrži sve protokole i lokalne sporazume u Srbiji koji su usvojeni od 2016. do kraja novembra 2018. godine, pored protokola iz ranijih godina.

Istraživanja, sprovedena 2016. i 2018. godine, su integralni deo IPA II projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

U okviru ovog projekta, tokom dve godine, 2016-2018, sprovedene su brojne aktivnosti koje su imale za cilj da se unapredi intersektorska saradnja na lokalnom nivou, podrže lokalne samouprave da razviju i usvoje sporazume za zaštitu dece od nasilja, unaprede kapaciteti organizacija civilnog društva za zagovaranje, da se one prepoznaju kao kompetentan partner u zaštiti dece od nasilja u lokalnim zajednicama. U 20 lokalnih samouprava podržane su i sprovedene kampanje za izradu i usvajanje lokalnih protokola na zaštiti dece od nasilja, dok je 12 lokalnih samouprava dobilo direktnu podršku za razvoj sporazuma za intersektorsku saradnju na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

*The depiction and use of boundaries, geographic names and related data shown on maps and included in lists, tables, documents, and databases on this web site are not warranted to be error free nor do they necessarily imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

futer