Legenda

—–
zelenaPotpisan protokol ili sporazum u kome je nasilje nad decom primarni fokus

plava

Potpisan protokol ili sporazum o zaštiti žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama u partnerskim odnosima

zutaProtokol ili sporazum o zaštiti žrtava nasilja u porodici, partnerskim odnosima i nad decom ne postoji

—–

unicef-letterhead-01-003-2

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu, sprovela je nacionalno istraživanje koje ima za cilj da utvrdi postojanje i funkcionalnost intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Punu podršku dao je i Republički zavod za socijalnu zaštitu i podstakao centre za socijalni rad da učestvuju u ovoj inicijativi. Istraživanje je integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Istraživanje je sprovedeno u dve faze, u periodu od maja do avgusta 2016. godine:

1) obavljena je telefonska anketa sa predstavnicima svih centara za socijalni rad i relevantnih opštinskih službi na terioriji Republike Srbije, u cilju prikupljanja podataka koji se odnose na primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, uključujući i to da li je intersektorska saradnja formalno regulisana i da li se realizuje u praksi.

2) prikupljen je i detaljno analiziran 134 lokalni sporazum/protokol koji se odnosi na intersektorsku saradnju u oblasti prevencije i zaštite od nasilja. Posmatrano je: kada je protokol usvojen, ko su potpisnici, da li je nasilje nad decom primarni fokus protokola, da li je određen koordinator primene protokola, da li je predviđeno sistematično vođenje evidencije o nasilju, da li je predviđeno izveštavanje o primeni protokola, da li je protokol otvoren za pristupanje drugih organizacija/institucija.

Glavna svrha istraživanja je mapiranje lokalnih protokola koji se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i procena trenutnog stanja u pogledu postojanja i funkcionalnosti intersektorske saradnje na uspostavljanju efikasne zaštite dece od nasilja na lokalnom nivou.

Nalazi istraživanja pomoći će da se identifikuju opštine kojima je potrebna  podrška za unapređenje primene protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i opština koje su primeri dobre prakse, odnosno u kojima postoji funkcionalna međusektorska saradnja na uspostavljanju efikasne zaštite dece od nasilja.

Na osnovu rezultata istraživanja izrađena je mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni intersektorski sporazumi za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Ovde možete preuzeti izveštaj „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama – analiza lokalnih sporazuma “ i “Smernice za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama”

*The depiction and use of boundaries, geographic names and related data shown on maps and included in lists, tables, documents, and databases on this web site are not warranted to be error free nor do they necessarily imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

futer